Danh sách hội viên

DANH SÁCH HỘI VIÊN

HIỆP HỘI SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH LỤA NHA XÁ

 

STT Họ và Tên Năm Sinh Chức Danh Danh Hiệu
1 NGUYỄN TIẾN QUẢNG 1969 CHỦ TỊCH HIỆP HỘI  
2 ĐẶNG NGỌC PHƯƠNG 1954 PHÓ CHỦ TỊCH HH  
3 TRẦN NGỌC THỤ 1966 PHÓ CHỦ TỊCH HH  
4 PHẠM VĂN THỰC 1968 Ủy viên BCH Thợ Giỏi
5 NGUYỄN THANH HẢI 1973 Ủy viên BKT Thợ Giỏi
6 LÊ NGỌC ĐẠI 1967 Ủy viên BKT Thợ Giỏi
7 NGUYỄN HỒNG TIẾN 1965 Ủy viên BCH  
8 LÊ THANH SƠN 1969 TRƯỞNG BAN KIỂM TRA  
9 LÊ THỊ HỢI 1957    
10 LÊ QUANG LẬP 1971    
11 LÊ HỒNG KỶ 1964    
12 LÊ ĐỨC THƯƠNG 1970    
13 NGUYỄN NGỌC HƯNG 1976    
14 PHẠM THẾ HỒNG 1964    
15 LƯƠNG MẠNH TÙNG 1965    
16 PHẠM HỒNG THỦY 1962    
17 NGUYỄN XUÂN MẠNH 1975    
18 TRẦN VĂN HƯNG 1971    
19 NGUYÊN XUÂN HOÀNG 1970    
20 LÊ HÙNG SƠN 1962    
21 LÊ MẠNH NAM 1965    
22 NGUYỄN THỊ VIỆT ANH 1970    
23 LÊ VĂN MẠC 1960    
24 PHẠM VĂN MINH 1971    
25 NGUYỄN ĐĂNG HỢP 1967   Thợ Giỏi
26 PHẠM VĂN HOẠT 1973   Thợ Giỏi
27 NGUYỄN ĐĂNG THỰC 1961    
28 PHẠM NGỌC CẢNH 1957    
29 LÊ THỊ HẠNH 1974    
30 LÊ THỊ THU HƯƠNG 1963    
31 LÊ MINH CHÂU 1966    
32 NGUYỄN VĂN LỰC 1957    
33 NGUYỄN ĐĂNG HẠN 1963    
34 LÊ XUÂN TIẾN 1961    
35 PHẠM THỊ THẢO 1964    
36 PHẠM THẾ DOÃN 1958    
37 PHẠM THỊ VÂN 1962    
38 NGUYỄN MẠNH TƯỜNG 1962    
39 LÊ THỊ HƯƠNG LAN 1985    
40 LÊ THỊ THẮM 1970    
41 PHẠM THỊ HẢO 1965    
42 LÊ PHƯƠNG MAI 1976    
43 LÊ QUANG CHỨC 1978    
44 LÊ THỊ GIANG 1954    
45 LÊ CHUYÊN CẦN 1961    
46 LÊ VĂN SƠN 1978    
47 PHẠM VĂN BẰNG 1971    
48 LÊ NHƯ HẢI 1974    
49 PHẠM THỊ ĐOẠT 1961    
50 LƯƠNG THỊ UYÊN 1964    
51 NGUYỄN VĂN TUẤN 1967    
52 LÊ THAÀNH ĐÔ 1956    
53 NGUYỄN THANH BÌNH 1967    
54 NGUYỄN ĐÌNH TRỌNG 1970    
55 PHẠM THỊ NÓI 1948    
56 PHẠM CHIẾN THẮNG 1973    
57 NGUYỄN VĂN DŨNG 1955    
58 PHẠM TRƯỜNG QUÂN 1983    
59 PHẠM THẾ BAN 1968    
60 LÊ HUY PHAN 1964    
61 LÊ THỊ HỢI 1960    
62 ĐÀO VĂN LUÂN 1968    
63 PHẠM VĂN TRƯỜNG 1967    
64 LÊ HÙNG CƯỜNG 1967    
65 LÊ THANH SINH 1956    
66 NGUYỄN THỊ DIỆP 1959    
67 NGUYỄN THẾ QUY 1957    
68 PHẠM TRUNG ĐỊNH 1958    
69 LÊ QUANG TUẤN 1964    
70 LÊ NGỌC LÂM 1963    
71 PHẠM VĂN TUYỂN 1958    
72 LÊ THỊ XUYẾN 1966    
73 LÊ NGỌC TOẢN 1953    
74 NGUYÊN VĂN TUÂN 1961    
75 LƯƠNG TRỌNG THƯ 1957    
76 NGUYỄN ĐĂNG TẬP 1959    
77 LÊ THỊ ĐÀO 1963    
78 PHẠM THỊ VÂN 1960    
79 LÊ XUÂN CƯỜNG 1974    
80 LÊ THỊ THANH BÌNH 1955    
81 LÊ HÙNG CƯƠNG 1969    
82 LÊ QUANG LẠI 1973    
83 LÊ THỊ THANH BÌNH 1970    
84 LÊ VĂN GIAO 1955    
85 LÊ HỒNG NHẬT 1971    
86 LÊ NGỌC QUY 1967    
87 LƯƠNG PHẠM CƯỜNG 1963    
88 LÊ XUÂN KHOA 1959    
89 NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG 1970    
90 TRẦN THỊ TUYẾT 1948    
91 LƯƠNG MẠNH CƯỜNG 1977    
92 LÊ ĐÌNH TAM 1962    
93 NGUYỄN VĂN CẬY 1950    
94 NGUYỄN VĂN ĐÔN 1953    
95 LÊ CẨM SƠN 1969    
96 PHẠM VĂN HÙNG 1974    
97 NGUYỄN ĐÌNH SAN 1956    
98 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 1958    
99 LÊ DUY HIỂN 1971    
100 ĐẶNG THỊ HOA 1984    
101 NGUYỄN VĂN LUẬT 1962    
102 NGUYỄN XUÂN THỪA 1945    
103 NGUYỄN XUÂN TÙNG 1985    
104 LƯƠNG MINH NGỌC 1965    
105 NGUYỄN THỊ CHẤT 1963    
106 NGUYỄN QUANG HÒA 1971    
107 LÊ VĂN THIẾT 1977    
108 LÊ VĂN LUẬN 1958    
109 NGUYỄN THỊ LOAN 1973    
110 PHẠM THỊ CHIÊN 1959    
111 NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG 1965    
112 LÊ THANH CHIẾN 1971    
113 LƯƠNG THỊ HỒNG QUYÊN 1979    
114 LƯƠNG THỊ NHUNG 1975    
115 NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN      
116 LÊ THỊ THÚY 1972    
117 LÊ THANH TÙNG 1970    
118 NGUYỄN VĂN QUYỀN 1986    
119 NGUYỄN THỊ NGUYỆT 1976    
120 PHẠM THỊ THANH BÌNH 1975    
121 LÊ THỊ HUYỀN 1972    
122 PHẠM NGỌC LIÊN 1976